Capacitatea de folosinta a persoanelor juridice

Capacitatea de folosinta a persoanelor juridice

Marime: 18 kb
Descarcari: 2449

Dobre Adrian, anul I, zi, seria A, grupa 105 CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANELOR JURIDICE 1. Consideraţii generale Alături de persoanele fizice, persoanele juridice apar în circuitul civil ca subiecte de drepturi şi obligaţii. În această calitate , ele au aptitudinea generală şi abstractă de a dobândi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii şi, în virtutea acesteia, pot dobândi drepturi şi îşi pot asuma obligaţii. 2. Caractere juridice Legalitatea capacităţii de folosinţă exprimă ideea că ea este prevăzută de lege, voinţa părţilor neavând nici un rol în privinţa capacităţii e folosinţă. Generalitatea exprimă caracterul ei abstract - general, aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii fără a exista o enumerare limitativă; generalitatea se raportează la scop. Inalienabilitatea capacităţii de folosinţă exprimă ideea că aceasta nu poate fi înstrăinată nici total, nici parţial. Actul juridic prin care o persoană juridică renunţă sau înstrăinează capacitatea de folosinţă este lovit de nulitate absolută, deoarece aceasta ar însemna însăşi încetarea fiinţei persoanei juridice, or încetarea ei poate avea loc numai prin modurile stabilitede lege (care sunt comasarea, divizarea şi dizolvarea). Intangibilitatea capacităţii de folosinţă constă în faptul că aceasta nu poate fi limitată sau îngrădită decât în cazurile şi condiţiile stabilite de lege. Specialitatea capacităţii de folosinţă este caracterul juridic care diferenţiază conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice de cel al persoanei juridice. Dacă în cazul persoanelor fizice capacitatea de folosinţă are un conţinut identic pentru toate persoanele, în cazul persoanelor juridice această calitate diferă de la o persoană juridică la alta, în funcţie de scopul pentru care persoana a fost înfiinţată. Astfel, Decretul nr. 31/1954, prevede: ,, Persoana juridică nu poate avea det acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, act de înfiinţare sau statut." Aşadar, întinderea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice este limitată de principiul specialităţii acestei capacităţi, iar principiul se raportează la scopul persoanei juridice stabilit de lege, act de înfiinţare sau statut. 3. Momentul dobândirii capacităţii de folosinţă de către persoanele juridice supuse înregistrării (înmatriculării) Persoanele juridice supuse înregistrării dobândesc capacitatea de folosinţă de la data înregistrării (înmatriculării), indiferent de modul lor de înfiinţare. 4. Momentul dobândirii capacităţii de folosinţă de către persoanele juridice nesupuse înregistrării Persoanele juridice nesupuse înregistrării dobândesc capacitatea de folosinţă în funcţie de specificul modului de înfiinţare, care este, după caz: a) data actului de dispoziţie care le înfiinţează; b) data recunoaşterii actului de înfiinţare; c) data autorizării înfiinţării şi data îndeplinirii vreunei alte cerinţe a legii. Art. 32 din Decretul nr. 31/1954 dispune: ,,Persoanele juridice sunt supuse înregistrării sau înscrierii, dacă legile care le sunt aplicabile reglementează acastă înregistrare sau ănscriere", iar textul art. 33 din acelaşi act normativ prevede: ,,Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data înregistrării lor. Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii după caz, potrivit dispoziţiilor art. 28, de la data actului de dispoziţie care le înfiinţează, de la data recunoaşterii ori a autorizării înfiinţării lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege". Data înregistrării precum şi celelalte date specifice modului respectiv de înfiinţare au efect constitutiv, marcând momentul începerii capacităţii de folosinţă. Momentul începerii capacităţii de folosinţă pentru diferite categorii de persoane juridice este: - de la data înregistrării (înmatriculării) în registrul comerţului pentru: - regiile autonome (art. 26 din Legea nr. 26/1990) - societăţile comerciale (art. 26 din Legea nr. 26/1990) - organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti (art. 10 din Decretul-lege nr. 66/1990; art. 20 din Legea nr. 26/1990) - organizaţiile cooperaţiei de consum şi credit (art. 10 din Legea nr. 109/1996) - de la data autorizării (înregistrării, înscrierii) de către organul competent pentru partidele politice, sindicater şi alte persoane juridice. În acest sens: a) Art. 20 din Legea nr. 27/1996 a partidelor politice dispune că partidul politic dobâneşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de admitere a instanţei privind admiterea cererii de înregistrare. Competenţa generală revine Tribunalului Municipiului Bucureşti a cărui decizie poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti care se pronunţă prin decizie definitivă. Decizia se încrie în Registrul partidelor politice ţinut de Tribunalul Municipiului Bucureşti. b) Potrivit art. 19 din Legea nr. 54/1991, ,,Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii de admitere a cererii de înscriere" care, în temeiul art. 15 alin. 1 din aceeaşi lege se pronunţă de judecătoria pe a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul. c) Conform art. 16 din Legea nr. 36/1991, societăţile agricole dobândesc personalitate juridică de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti definitive în registrul special al instanţei judecătoreşti competente. d) Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 114/1996, asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în momentul înregistrării la judecătoria pe raza căreia se află clădirea pentru care s-a construit asociaţia. e) Potrivit art. 4 din Legea nr. 21/1924, asociaţiile şi fundaţiile devin persoane juridice de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti definitive în registrul special al instanţei competente. f) Decretul-lege nr. 122/1990 prevede în art. 7 că reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine se înregistrează, după autorizare, la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi la administraţia financiară teritorială. - de la data recunoaşterii de către Guvern a înfiinţării pentru camerele de comerţ şi industrie (art. 2 din Decretul-lege nr. 139/1990). 5. Capacitatea de folosinţă anticipată (restrânsă) Art. 33 din Decretul nr. 31/1954, în alin.final, prevede excepţie de la regulile de mai sus, precizând: ,,Cu toate acestea, chiar înainte de data înregistrării sau de data actului de recunoaştere, ori de data îndeplinirii celorlalte cerinţe ce ar fi prevăzute, persoana juridică are capacitatea chiar de la data actului de înfiinţare cât priveşte drepturile constituite în favoarea ei, îndeplinirea obligaţiilor şi a oricăror măsuri preliminare ce ar fi necesare, dar numai întrucât acestea sunt cerute ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil." Această capacitate de folosinţă restrânsă (anticipată) rezultă din însăşi scopurile în vederea cărora aceasta se înfiinţează spre a îngădui persoanei juridice să dobândească drepturile şi să-şi asume obligaţiile cerute pentru a lua fiinţă în mod valabil. 6. Conţinutul capacităţii de folosinţă Capacitatea de folosinţă cuprinde toate drepturile şi obligaţiile civile care corespund scopului stabilit de lege, act de înfiinţare sau sttut. Conţinutul capacităţii de folosinţă poate fi disociat în două laturi: - latura activă, cuprinzând aptitudinea de a avea drepturi subiective, adică drepturi civile patrimoniale şi personal nepatrimoniale, izvorâte din contracte sau din fapte juridice extracontractuale - latura pasivă, cuprinzând aptitudinea de a avea obligaţii civile patrimoniale şi nepatrimoniale. În ...

DESCARCA