Organizarea procesuala si structurala a firmei

Organizarea procesuala si structurala a firmei

Marime: 130 kb
Descarcari: 12

Motto: “Păstrez şase slujitori cinstiţi Ei m-au învăţat tot ceea ce ştiu; Numele lor sunt Ce şi De ce şi Când Şi Cum şi Unde şi Cine. ” Rudyard Kipling 7.1. Organizarea procesuală e regulă, prin organizare se înţelege descompunerea unui fenomen, proces, obiect sau activitate în părţile sale elementare, analiza lor în scopul recompunerii într-un efect de sinteză ameliorat. Dacă ne referim la firmă ca obiect al managementului, organizarea acesteia constă în descompunerea ei în elemente componente ale procesului de producţie, analiza acestora în vederea recompunerii lor în raport cu anumite criterii economice, tehnice şi de personal în vederea realizării obiectivelor stabilite în condiţii de eficienţă sporită. O deosebită importanţă în organizarea unei firme revine organizării ansamblului de procese de muncă ce se desfăşoară în cadrul acesteia, cunoscută sub denumirea de organizare procesuală. În cadrul organizării firmelor se pot delimita, în funcţie de sfera de cuprindere, două maniere diferite de abordare şi anume: -organizarea ansamblului activităţilor unei întreprinderi; -organizarea diferitelor activităţi componente (producţie, desfacere, marketing, aprovizionare etc.). Organizarea poate fi exercitată sub două forme principale: -de către manageri în baza atribuţiei de organizare ca parte intrinsecă a procesului managerial; -de către persoane sau echipe specializate în acest domeniu. De remarcat că între aceste forme există o strânsă legătură determinată de urmărirea şi realizarea aceloraşi obiective (Fig. nr. 7.1.) Figura nr. 7.1. Legătura dintre activitatea de organizare şi atributele conducerii. În funcţie de conţinutul său organizarea îmbracă două forme fundamentale: organizarea procesuală şi organizarea structurală. Organizarea procesuală constă, în principal, în studierea principalelor categorii de muncă, a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective ale firmei. Rezultatul organizării îl reprezintă în fond funcţiunile, activităţile, atribuţiile şi sarcinile. Pe lângă organizarea procesuală, organizarea firmei ca obiect al managementului mai are în vedere şi alte laturi sau forme concrete de manifestare. În acest sens dacă ne referim la structura firmei ca ansamblul personalului, al obiectelor muncii şi al mijloacelor de muncă precum şi al relaţiilor ce se stabilesc între ele în vederea realizării obiectivelor stabilite, se poate vorbi de organizarea structurală a acesteia. Funcţiune a întreprinderii, ca o componentă a organizării procesuale, poate fi denumit ansamblul activităţilor omogene sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate, folosind metode şi tehnici specifice în vederea realizării obiectivelor derivate de gradul I. Activitatea poate fi definită ca ansamblul atribuţiilor omogene ce se îndeplinesc de personalul ce posedă cunoştinţe de specialitate dintr-un domeniu mai restrâns în vederea realizării obiectivelor derivate de gradul II. Continuând procesul de detaliere, prin atribuţie ca şi componentă a organizării procesuale se înţelege ansamblul muncilor executate periodic de personalul cu cunoştinţe specifice unui domeniu restrâns şi care concură la realizarea unui obiectiv specific. Sarcina ca element constitutiv al atribuţiei reprezintă o parte elementară a unui proces de muncă complex sau a unui proces de muncă simplu desfăşurat în scopul îndeplinirii unui obiectiv individual care de obicei se repartizează unei singure persoane. 7.1.1. Funcţiunile întreprinderii În cadrul întreprinderii funcţiunile nu prezintă aceeaşi intensitate de manifestare în fiecare etapă de dezvoltare a acestora, de aceea ele se pot prezenta în diferite situaţii: -potenţială, atunci când din anumite cauze ce ţin de asigurarea unei eficienţe atât în întreprinderea respectivă cât şi la nivelul sistemului din care face parte, ea nu se manifestă într-o anumită perioadă; -integrată, când unele activităţi sunt desfăşurate în cadrul întreprinderii, iar altele se desfăşoară la un nivel ierarhic superior; -reală şi efectivă, când ansamblul activităţilor specifice acesteia se desfăşoară în cadrul firmei respective. Îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru o anumită perioadă în cadrul întreprinderii depinde de manifestarea în strânsă interdependenţă a tuturor funcţiunilor sale, binenţeles cu intensităţi diferite în raport de etapa de dezvoltare a acesteia şi de natura şi nivelul obiectivelor stabilite. Marea majoritate a celor care se ocupă cu teoria managementului recunosc ca şi funcţiuni ale unei întreprinderi (firme) următoarele: A) cercetare-dezvoltare; B) comercială; C) producţie; D) financiar-contabilă; E) personal. A. Funcţiunea de cercetare - dezvoltare Funcţiunea de cercetare-dezvoltare este reprezentată de ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cardul întreprinderii în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei şi transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării în viitor a acesteia. Importanţa acestei funcţiuni rezidă în necesitatea adaptării permanente a firmelor la noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contemporane, în adevărul de necontestat că ştiinţa reprezintă un vector al dezvoltării societăţii. O întreprindere în cadrul căreia funcţiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifestă, chiar în ipoteza în care celelalte funcţiuni acţionează ideal, este sortită stagnării. De aceea este necesar ca în unităţile economice să se treacă de la situaţia în care schimbările se impun la un moment dat ca fiind obligatorii fără a fi prevăzute şi pregătite, la situaţia în care printr-un efort continuu de cercetare şi proiectare să se prevadă şi să se pregătească introducerea schimbărilor cu toată rezistenţa care se manifestă uneori la introducerea noului. Desigur că şi tendinţa artificială de a face din introducerea noului un scop în sine devine dăunătoare deoarece ar genera un consum nejustificat de resurse şi timp. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare are un caracter complex prin faptul că se manifestă în toate domeniile. De aceea limitarea domeniului la activitatea de producţie, folosirea pentru activităţile componente doar a cadrelor tehnice competente fără a lua în considerare întreaga sferă de cuprindere (în care se includ şi probleme economice ale organizării managementului) are repercusiuni negative asupra eficienţei activităţii de ansamblu a unităţii. Între principalele activităţi pot fi enumerate: a) cercetarea ştiinţifică, ingineria tehnologică şi introducerea progresului tehnic, reprezentate de ansamblul atribuţiilor firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul cercetării aplicative constând în descoperirea de idei noi sau implementarea în practică a noilor cunoştinţe; b) investiţii şi construcţii, ca ansamblul atribuţiilor firmei referitoare la transformarea resurselor materiale, financiare şi de muncă în capital fix, prin realizarea de noi capacităţi de producţie, modernizarea, dezvoltarea, reconstrucţia şi reînnoirea fondurilor fixe existente; c) organizarea producţiei şi a muncii ca ansamblul atribuţiilor creativ-inovative din domeniul introducerii unor noi metode, tehnici şi instrumente de organizare şi management a activităţii productive. Un obiectiv important al întreprinderii, dar specific în primul rând acestei funcţii este economisirea resurselor de muncă, materiale, financiare şi de energie. B. Funcţiunea de producţie Funcţiunea de producţie reprezintă ansamblul activităţilor de bază, auxiliare şi deservire prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor, executării lucrărilor şi prestării serviciilor din cadrul întreprinderii. Transformarea obiectelor muncii în produse, servicii, lucrări, constituie raţiunea funcţionării întreprinderii; de aceea există tendinţa identificării acestei funcţiuni cu obiectivul global al acesteia, sau de a reduce sfera de cuprindere la obiectivul de bază al întreprinderii. În realitate suprapunerea este doar aparentă întrucât activităţile specifice acestei funcţiuni vizează realizarea unor obiective derivate mai numeroase, iar ele singure nu sunt suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale unităţii. De aceea se impune o cunoaştere şi o analiză a tuturor funcţiunilor în strânsă interdependenţă. Având în vedere importanţa obiectivelor din punctul de vedere al ponderii şi naturii proceselor de muncă, funcţiunea de producţie cuprinde, în principal, următoarele activităţi: a) fabricaţia sau exploatarea, ...

DESCARCA